Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Llei 39/1981, de 28 d'octubre

Regula l'us de la bandera d'Espanya i el d'altres banderes i ensenyes (B.O.E., 12 de novembre).

 

Diputació de Barcelona. Can Serra
Protocol Municipal. Diputació de Barcelona. Can Serra

Protocolo Municipal: Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera d'Espanya i el d'altres banderes i ensenyes

Article 1

La bandera d'Espanya simbolitza la nació; és signe de sobirania, independència, unitat i integritat de la pàtria i representa els valors superiors expressats a la Constitució.

Article 2

1. La bandera d'Espanya, d'acord amb el que es preceptua a l'article quart de la Constitució espanyo-la, està formada per tres franges horitzontals, vermella, groga i vermella; l'amplada de la groga és el doble que la de cada una de les vermelles.

2. A la franja groga, s'hi podrà incorporar, en la forma que s'assenyali reglamentàriament, l'escut d'Espanya.

L'escut d'Espanya figurarà, en qualsevol cas, a les banderes a què fan referència els apartats 1, 2, 3 i 4 de l'article següent.

3. El tractament i els honors que cal prestar a la bandera d'Espanya es regiran pel que reglamentàriament es disposi i en el cas de les Forces Armades, per les seves disposicions específiques.

Article 3

1. La bandera d'Espanya haurà d'ondejar a l'exterior i ocupar el lloc preferent a l'interior de tots els edificis i establiments de l'Administració central, institucional, autonòmica, provincial o insular i municipal de l'Estat.

2. La bandera d'Espanya serà l'única que ondegi i s'exhibeixi a les seus dels òrgans constitucionals de l'Estat i a la dels òrgans centrals de l'Administració de l'Estat.

3. La bandera d'Espanya serà l'única que ondegi a l'asta dels edificis públics militars i a les casernes, els vaixells, les aeronaus i qualsevol altre establiment de les Forces Armades i de les Forces de Seguretat de l'Estat.

4. La bandera d'Espanya, com també l'escut d'Espanya, es col-locarà als locals de les missions diplomàtiques i de les oficines consulars, a les residències dels seus caps i, si escau, en els mitjans de transport oficial.

5. La bandera d'Espanya s'enarborarà com a pavelló als vaixells, embarcacions i artefactes surants espanyols, sigui quin sigui el tipus, la classe o l'activitat, d'acord amb el que estableixin les disposicions i els usos que regeixen la navegació.

Article 4

A les comunitats autònomes els estatuts de les quals reconeguin una bandera pròpia, aquesta s'utilitzarà juntament a la bandera d'Espanya a tots els edificis públics civils dels seus àmbits territorials, en els termes del que es disposa a l'article 6 d'aquesta llei.

Article 5

Quan els ajuntaments i les diputacions o qualsevol altra corporació pública utilitzin la seva pròpia bandera, ho faran juntament amb la bandera d'Espanya en els termes que estableix l'article següent.

Article 6

1. Quan s'utilitzi la bandera d'Espanya ocuparà sempre un lloc destacat, visible i d'honor.

2. Si s'hi posen altres banderes al costat, la bandera d'Espanya ocuparà un lloc preeminent i de màxim honor i les altres no podran tenir dimensions superiors.

S'entendrà com a lloc preeminent i de màxim honor:

a) Quan el nombre de banderes que ondegin juntes sigui imparell, la posició central.

b) Quan el nombre de banderes que ondegin juntes sigui parell, de les posicions que ocupen el cen tre, la de la dreta de la presidència, si n'hi hagués, o a l'esquerra de l'observador.

Article 7

Quan la bandera d'Espanya hagui d'ondejar al costat de la d'altres estats o nacions, ho farà d'acord amb les normes i els usos internacionals que regeixen aquesta matèria en les relacions entre estats, com també amb les disposicions i els reglaments interns de les organitzacions intergovernamentals i les conferències internacionals.

Article 8

Es prohibeix la utilització de la bandera d'Espanya en qualsevol símbol o sigla de partits polítics, sindicats, associacions o entitats privades.

Article 9

Les autoritats corregiran a l'acte les infraccions d'aquesta llei, i restabliran la legalitat que s'hagi conculcat.

Article 10

1. Els ultratges i les ofenses a la bandera d'Espanya i les que conté l'article 4 d'aquest text seran castigades d'acord amb el que disposen les lleis.

2. Les infraccions del que preveu aquesta llei es consideren sotmeses al que estableix l'article 123 i concordants del Codi Penal i, si escau, a l'article 316 del Codi de Justícia Militar sense perjudici de les sancions administratives que poguessin ser procedents.

3. Els ultratges i les ofenses a les banderes a què fa referència l'article 3 d'aquesta llei es consideren sempre comeses amb publicitat als efectes del que disposa l'esmentat article 123 del Codi Penal.

4. Sense perjudici de la responsabilitat en què incorrin els autors de les infraccions del que disposa aquesta llei i del que estableixen l'article 123 del Codi Penal o el 316 del Codi de Justícia Militar, en els casos de persones i llocs previstos en aquest darrer, també serà d'aplicació als presidents, directors o titulars d'organismes, institucions, centres o dependències i als representants legals de partits polítics, sindicats, associacions o entitats privades de tota mena que, després de ser requerits per al compliment d'aquesta llei per l'autoritat governativa, incompleixin el que preceptuen els articles anteriors.

Disposició derogatòria

Queden derogats el Reial Decret 2749/1978, de 24 de novembre, sobre la utilització de la bandera nacional, i qualsevol altra disposició que s'oposi al que estableix aquesta llei.

Disposició adicional

Es faculta al Govern per dictar les disposicions que requereixi el compliment d'aquesta llei, la qual entrarà en vigor el dia següent que es publiqui al Boletín Oficial del Estado.

Col-locació de les banderes a l'Estat espanyol als actes més freqüents

- Espanya (1), comunitat (2).
- Espanya (1), comunitat (2), municipi (3).
- Espanya (1), comunitat (2), diputació (3), municipi (4).
- Espanya (1), país visitant (2), comunitat (3), municipi (4).
- Espanya (1), país visitant A (2), país visitant B (3), comunitat (4), municipi (5).
- Espanya (1), comunitat (2), CE (3), municipi (4).

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Visites del president de la Generalitat, del president del Parlament i d'altres autoritats CARACTERÍSTIQUES El desenvolupament dependrà del motiu de la visita . S'ha d'adaptar al rang de l'autoritat. La rebuda serà el que més variarà

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Lliurament de la medalla de la ciutat o poble CARACTERÍSTIQUES. Acte de reconeixement. Convidats especials Persona o persones que reben la medalla (guardonades). Relació de convidats dels guardonats. Autoritats de fora del municipi.

 • Biblioteca

  Listado de referencias bibliográficas consultadas para la redacción del manual de Protocolo de Barcelona BIBLIOGRAFIA. BOE, Real Decreto 4 agosto 1983, núm. 2099/1983 . Presidencia. ACTOS OFICIALES. Reglamento de Ordenación General de Precedencias en

 • Diputació de Barcelona. Can Serra

  Protocol Municipal: Els agraïments. Ban model Carta d'agraïment En una carta formal, el tractament personal és el següent: Emissor : primera persona del singular: agraeixo, em plau agrair-vos. Receptor : segona persona del plural: us faig a mans, la

 • Nombre senar de banderes.

  Protocol Municipal: Banderes La complexitat de les banderes deis pa'ísos de la comunitat internacional , amb les seves estructures, ha creat el problema de les dimensions que han de teñir. Les Nacions Unides i la Comunitat Europea , així com altres organismes

 • Acollida.

  Protocol Municipal: elements de cerimonial i d'organització Convidats Membres del consistori En funció del tipus d'àpat, seran convidats o no: - representants d'entitats, - autoritats del municipi i de fora (assegurar-se de si porten xofer i/o escolta

 • Esquema de carta.

  Protocol Municipal: Correspondència administrativa. La carta La carta Aquest model de document forma part de la documentació administrativa revisada i aprovada per la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu. Definició La carta és una comunicació

 • Difusió.

  Protocol Municipal: Inauguració d'un carrer CARACTERÍSTIQUES Requereix molt ajut de la guàrdia urbana o policia local. Acte molt popular. Convidats especials Familiars relacionats amb el nom del carrer si està dedicat a una persona i és contemporània.