Logo Protocolo y Etiqueta

Normes de protocol. Falleres Majors de Valencia III

Qualsevol tipus d'arreglament que afecte la indumentària oficial será realitzada únicament pels tallers deis indumentaristes oficiáis

Se lee en 4 minutos.

Falleras Mayores
Falleras Mayores. Falleras Mayores

Manual de protocol. Falleres Majors de Valencia

31. Qualsevol tipus d'arreglament que afecte la indumentària oficial será realitzada únicament pels tallers deis indumentaristes oficiáis, i haurá de ser comunicat a la Vicepresidenta de Protocol.

32. En cas de deteriorament o pérdua d'alguna de les peces facilitades per la Junta Central Fallera la reparació o reposició será costejada a càrree propi de la interessada. En el cas del calcat, la Junta Central Fallera disposa d'un parell de sabates per a cada vestit; en cas de necessitar un parell nou per augment de talla, será costejat per la interessada.

33. No estará permés portar cap complement alié ais trages oficiáis. Queda terminantment prohibit fer-se qualsevol tipus de trage, bruses, cossets, faldes, etc., i la seua utilització en qualsevol acte en qué assistisquen les Corts d'Honor.

34. Tots els actes en qué participe la cort vestida de valenciana, será amb els trages oficiáis que la identifiquen com a tal. Baix cap supósit podran utilitzar-se altres distints. En concret, la Dansá a la Mare de Déu deis Desemparats la vespra de la seua festivitat, es realitzará amb la indumentària oficial completa.

35. El pentinat oficial de valenciana dependrá del trage utilitzat. En el vestit de mánegues de farol (conegut com a "segle XIX") el pentinat será el de les tres ratlles i els tres monyos. En el vestit del segle XVIII el pentinat utilitzat será el de ratlla única en el centre i monyo únic posterior.

36. Des de la delegació de Protocol, s'informará quin deis trages hauran de vestir en cada acte:

- Trage oficial segle XIX (amb cosset de mánega curta o mánega llarga)

- Trage oficial segle XVIII

37. En el cas de les Falleres Majors de València, i per respecte al treball deis indumentaristes oficiáis, des de la Vicepresidéncia de Protocol se'ls informará quin deis trages oficiáis hauran de vestir en cada un deis actes següents:

- Gala de la Cultura

- Exaltació de la Fallera Major de Valencia

- Exaltació de la Fallera Major Infantil de Valencia

· Gala de l'Esport

· Inauguració de l'Exposició del Ninot

· Gala Fallera

· Crida

· Primera mascletá

· Homenatge de les Forces Armades

· Cant de l'Estoreta

· Ofrena

· Dansá a la Mare de Déu

· Qualsevol altre acte que, per la seua dimensió institucional i social per a la ciutat de València i l'ámbit de les Falles, així ho requerisca.

38. En els actes a qué hagen d'acudir de particular, rebran informació de com hauran de vestir des de la delegació de Protocol. Sempre que siga un acte oficial hauran de portar "la joia" que els acredita com a components de la Cort d'Honor i Falleres Majors de València. Si la indumentària que porten es considera indecorosa o no apropiada a 1'acte a qué s'assistix, l'acompanyant que les arreplegue tindrá la facultat d'obligar-los a canviar-se i en cas de negativa, i prèvia consulta amb la Vicepresidéncia corresponent, deixar-les en els seus domicilis.

39. En tots els actes on s'haja de desfilar i/o pujar a un escenari, no será convenient utilitzar prendes excessivament curtes o cridaneres. Com a máxima representació de la festa fallera, les Corts d'Honor han de donar la imatge que del seu càrree s'espera.

40. Per ais actes en qué s'assistix de particular, hauran de tindre's en compte les directrius següents:

a) Evitar les transparéncies i els escots excessius.

b) Utilitzar preferentment colors sobris.

c) Vestir falda de longitud, com a mínim, per damunt del genoll.

d) En la mesura que siga possible, evitar bosses de má de grans dimensions; és preferible l'ús de bosses de má xicotets.

e) Evitar complements extravagants i/o excessivament grans.

f) Utilitzar, preferiblement, sabata amb tacó.

g) L'ús de pantalons vaquers queda restringit a aquells actes en qué siga autoritzat préviament.

Apartat VI: deis acompanyants i el comportament en els actes

41. Les xiquetes/senyoretes seran acompanyades, en tot moment, per membres de Junta Central Fallera designats per la Vicepresidenta de l'Àrea de Protocol. Tots ells reunixen els requisits necessaris per a exercir eixa missió i compten amb la confiança i la supervisió sempre del President de Junta Central Fallera D. Pere Fuset.

42. La seua missió és acompanyar a cada una de les components des del moment que ixen del seu domicili fins a l'acte previst. Una vegada finalitzat el mateix els acompanyaran fins al seu domicili on prèviament se'ls ha arreplegat, moment a partir del qual la Junta Central Fallera declinarà qualsevol responsabilitat.

43. Els acompanyants tenen l'obligació d'estar pendents de les necessitats de cada una d'elles. S'entén que, en cap cas, açò comporte que es convertisquen en "personal de servici".

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado