Logo Protocolo y Etiqueta

Normes de protocol. Falleres Majors de València

Normes de Protocol i actuació per a les Falleres Majors de Valencia i les seues Cortos D'Hnor

 

Fallera Mayor Ayuntamiento Torrent
Fallera Mayor. Fallera Mayor Ayuntamiento Torrent

Manual de protocol. Falleres Majors de Valencia

Actualització exercici 2016-2017

Apartat I: De les Falleres Majors de València (FF.MM.V)

1. Els títols de Fallera Major i Fallera Major Infantil de València són uns títols honorífics que fan referència al caràcter representatiu de les seues persones durant l'exercici faller corresponent.

2. Com a persones representants de les Falles i de la Junta Central Fallera (J.C.F.) estaran sotmeses a les directrius emanades de la directiva de Junta Central Fallera. La seua opinió personal podrà ser tinguda en compte per la Junta Directiva però mai serà preceptiva ni condicionarà el seu paper representatiu durant l'exercici.

3. En tant que representants de la festa fallera, seran considerades com a personatge públic i, com a tal, tant elles com els seus familiars seran responsables de salvaguardar la imatge de la institució a què representen i actuar amb el decor i la responsabilitat que la figura a què representen mereix.

4. Les Falleres Majors de València hauran de fixar obligatòriament un domicili dins de la ciutat de València; este domicili serà l'oficial a tots els efectes, incloent-hi la recollida, degut, entre altres aspectes, al protocol de comitives i escortes policials.

5. Habitualment, les Falleres Majors de València es desplaçaran en vehicles oficials posats a disposició per l'Ajuntament de València i seran acompanyades d'un Vicepresident/a; en cap cas podran fer ús del vehicle pares, germans o familiars d'elles. Només podran pujar al vehicle oficial aquelles persones que, excepcionalment, siguen designades pel secretari general de la Junta Central Fallera. En el cas en què no puga disposar-se de vehicle oficial, es farà ús d'altres vehicles posats a disposició per la Junta Central Fallera.

Apartat II: De les Corts d'Honor (CC.HH.)

6. Les xiquetes i senyoretes triades per a formar part de les Corts d'Honor de les Falleres Majors de València, s'han presentat "lliurement" a eixa elecció. Per això, han de saber que, una vegada triades, adquirixen un compromís amb Junta Central Fallera amb la finalitat de representar, amb la major dignitat, les obligacions que el seu càrrec comporta.

7. Junta Central Fallera compta amb un protocol a què hauran de cenyir-se cada una de les xiquetes/senyoretes, amb l'objectiu de donar una imatge del col-lectiu faller el més digne possible.

8. Ser component de les Corts d'Honor, és un càrrec únicament representatiu. No es contempla cap possibilitat d'actuar per iniciativa pròpia, en nom de la Cort d'Honor o component de la mateixa.

9. La missió de la Cort d'Honor és acompanyar a les Falleres Majors de València en cada un dels actes on es requerisca la seua presència, sense possibilitat de representar a la mateixa en la seua absència. Açò vol dir que la Cort d'Honor mai podrà assistir a cap acte faller sense la presència de les Falleres Majors de València.

10. Així mateix, per a assistir a qualsevol acte organitzat per la Comissió de la Falla a què pertany, Agrupació, Sector, Federació, o qualsevol altre col-lectiu faller, hauran de comunicar-ho i sol-licitar-ho a la Delegació de Protocol i RR.PP., amb un mínim de 20 dies d'antelació.

11. Les components de les Corts d'Honor han de respectar les decisions de la directiva de la Junta Central Fallera a l'hora d'assignar llocs, acompanyants i actes, no podent-se alterar cap directriu que provinga de la Junta Central Fallera

Apartat III: Consideracions generals

12. Les Falleres Majors i Corts d'Honor hauran d'assistir sempre als actes programats, i respectar els horaris establits. La falta d'assistència haurà de ser justificada i comunicada a la Vicepresidenta de l'Àrea de Protocol amb l'anterioritat necessària. L'incompliment del deure d'assistència d'alguna component, sense la deguda justificació, podrà ser sancionat amb la no-assisstència als actes que es determinen, tant a nivell individual com col-lectiu. L'incompliment dels horaris establits podrà sancionar-se amb la no recollida de la xiqueta o senyoreta, deixant-les en el seu domicili.

13. La no incorporació d'alguns actes a l'agenda per decisió de la directiva, per exigències de l'agenda o per motius expressos de l'organització, serà tinguda en compte com una decisió inapel-lable i inqüestionable.

14. No està permés fumar en els actes oficials. S'entendrà com a duració de l'acte des del moment de la recollida en els domicilis fins al moment de devolució en el mateix, inclòs els desplaçaments en els vehicles.

15. Queda prohibit l'ús del mòbil, càmeres fotogràfiques, consoles, mp3, així com qualsevol altre element electrònic, en tots i cada un dels actes a què s'assistix.

16. L'exercici faller, a estos efectes, queda comprés des del nomenament de les Falleres Majors de València, realitzat per l'Alcalde en l'Hemicicle de l'Ajuntament de València, fins al mateix acte de l'any següent.

17. En tot moment, primarà l'agenda oficial sobre els actes particulars o familiars. En este sentit, en el cas de planificar algun viatge o esdeveniment familiar, haurà de consultar-se prèviament la possibilitat de realitzar-lo a la Vicepresidenta de l'àrea de Protocol.

18. Totes les invitacions i sol-licituds per a l'assistència a qualsevol acte, inclosos els organitzats per les pròpies comissions, seran presentades per escrit en la Junta Central Fallera, la qual la traslladarà a la Delegació de Protocol i RR.PP., després de l'oportú registre i visat. Una vegada rebudes per la Delegació sempre amb un mínim de 20 dies d'antelació, es valorarà la seua assistència i, si és el cas, s'inclourà en agenda.

La mera presentació de la sol-licitud d'assistència per part d'una comissió o col-lectiu no implica necessàriament presència de les Falleres Majors de València i les seues Corts d'Honor, que es valorarà sempre de forma individual.

L'assistència o no assistència requerida per la sol-licitud, serà notificada per la Delegació de Protocol i RR.PP. a la persona de contacte que figure en la sol-licitud.

Les Comissions de Falla a què pertanyen les Corts d'Honor hauran de sol-licitar per escrit la presència de les Falleres Majors de València i les seues Corts d'Honor a les seues presentacions, indicant en els seus escrits la data de la presentació, lloc de celebració, hora d'inici, hora de passe, i telèfon de contacte de la persona responsable amb què resoldre qualsevol incidència.

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Convención y conveniencia. El individualismo anticonvencional

  Convención y conveniencia. El individualismo anticonvencional 2.4. Civilidad cortesana El Cortesano, de Baltasar Castiglione , ofrece una versión de la civilidad muy alejada de la erasmiana; más que un código de buenas maneras es un directorio de cómo

 • Me largo, nos vemos.

  Gestos típicos de los españoles: del "me voy" a "¿lo pillas?" La españoles, junto con los italianos pueden que sean de los "pueblos" más expresivos que haya en el mundo por la gran cantidad de gestos que utilizan. El diario inglés The Guardian se ha

 • Abanico

  La historia del abanico Evolución del abanico a lo largo del tiempo La historia del abanico no es tan remota como se podría pensar en un principio. Algo tan simple como abanicarse con los más diversos materiales -plumas, hojas...- no dió lugar al abanico

 • Cultura: normas de urbanidad y buenos modales

  Cultura: normas de urbanidad y buenos modales Los modales en la vida social Los buenos modales y las normas de urbanidad varían de una época a otra , de una a otra cultura; en cambio, de acuerdo con Turiel (1983), la distinción entre convención y moralidad

 • Imagen Protocolo

  Los manuales de buenas costumbres. El buen gobierno o serie de principios de procuración tanto del orden social y público -urgentes disposiciones orientadas a proscribir el desorden público- (A propósito de los bandos de buen gobierno véase Centro de

 • Elenco de premiados.

  Etiqueta en la entrega y celebración de los Premios Nobel. El vestuario requerido para la mayor parte de los actos previos a la entrega de los premios Nobel es formal. En cada momento se indica en las correspondientes invitaciones el código de vestuario

 • Imagen Protocolo

  Michael J. Braddick, profesor en Sheffield, se encarga de la introducción, de la que mostraremos los primeros párrafos. Lo que hay en el centro de ese asunto académico que llamamos descripción densa es el sentido ambiguo de un movimiento físico: un muchacho

 • El sentimiento espontáneo de la vergüenza

  La vergüenza " Tener vergüenza es sentirse intrínsecamente malo, fundamentalmente feo como persona " (G. Kaufman). La vergüenza es un sentimiento espontáneo que la persona tiene ante sí misma o ante los demás cuando algo en ella, y por tanto ella misma,