Logo Protocolo y Etiqueta

Normes de protocol. Falleres Majors de València

Normes de Protocol i actuació per a les Falleres Majors de Valencia i les seues Cortos D'Hnor

 

Fallera Mayor Ayuntamiento Torrent
Fallera Mayor. Fallera Mayor Ayuntamiento Torrent

Manual de protocol. Falleres Majors de Valencia

Actualització exercici 2016-2017

Apartat I: De les Falleres Majors de València (FF.MM.V)

1. Els títols de Fallera Major i Fallera Major Infantil de València són uns títols honorífics que fan referència al caràcter representatiu de les seues persones durant l'exercici faller corresponent.

2. Com a persones representants de les Falles i de la Junta Central Fallera (J.C.F.) estaran sotmeses a les directrius emanades de la directiva de Junta Central Fallera. La seua opinió personal podrà ser tinguda en compte per la Junta Directiva però mai serà preceptiva ni condicionarà el seu paper representatiu durant l'exercici.

3. En tant que representants de la festa fallera, seran considerades com a personatge públic i, com a tal, tant elles com els seus familiars seran responsables de salvaguardar la imatge de la institució a què representen i actuar amb el decor i la responsabilitat que la figura a què representen mereix.

4. Les Falleres Majors de València hauran de fixar obligatòriament un domicili dins de la ciutat de València; este domicili serà l'oficial a tots els efectes, incloent-hi la recollida, degut, entre altres aspectes, al protocol de comitives i escortes policials.

5. Habitualment, les Falleres Majors de València es desplaçaran en vehicles oficials posats a disposició per l'Ajuntament de València i seran acompanyades d'un Vicepresident/a; en cap cas podran fer ús del vehicle pares, germans o familiars d'elles. Només podran pujar al vehicle oficial aquelles persones que, excepcionalment, siguen designades pel secretari general de la Junta Central Fallera. En el cas en què no puga disposar-se de vehicle oficial, es farà ús d'altres vehicles posats a disposició per la Junta Central Fallera.

Apartat II: De les Corts d'Honor (CC.HH.)

6. Les xiquetes i senyoretes triades per a formar part de les Corts d'Honor de les Falleres Majors de València, s'han presentat "lliurement" a eixa elecció. Per això, han de saber que, una vegada triades, adquirixen un compromís amb Junta Central Fallera amb la finalitat de representar, amb la major dignitat, les obligacions que el seu càrrec comporta.

7. Junta Central Fallera compta amb un protocol a què hauran de cenyir-se cada una de les xiquetes/senyoretes, amb l'objectiu de donar una imatge del col-lectiu faller el més digne possible.

8. Ser component de les Corts d'Honor, és un càrrec únicament representatiu. No es contempla cap possibilitat d'actuar per iniciativa pròpia, en nom de la Cort d'Honor o component de la mateixa.

9. La missió de la Cort d'Honor és acompanyar a les Falleres Majors de València en cada un dels actes on es requerisca la seua presència, sense possibilitat de representar a la mateixa en la seua absència. Açò vol dir que la Cort d'Honor mai podrà assistir a cap acte faller sense la presència de les Falleres Majors de València.

10. Així mateix, per a assistir a qualsevol acte organitzat per la Comissió de la Falla a què pertany, Agrupació, Sector, Federació, o qualsevol altre col-lectiu faller, hauran de comunicar-ho i sol-licitar-ho a la Delegació de Protocol i RR.PP., amb un mínim de 20 dies d'antelació.

11. Les components de les Corts d'Honor han de respectar les decisions de la directiva de la Junta Central Fallera a l'hora d'assignar llocs, acompanyants i actes, no podent-se alterar cap directriu que provinga de la Junta Central Fallera

Apartat III: Consideracions generals

12. Les Falleres Majors i Corts d'Honor hauran d'assistir sempre als actes programats, i respectar els horaris establits. La falta d'assistència haurà de ser justificada i comunicada a la Vicepresidenta de l'Àrea de Protocol amb l'anterioritat necessària. L'incompliment del deure d'assistència d'alguna component, sense la deguda justificació, podrà ser sancionat amb la no-assisstència als actes que es determinen, tant a nivell individual com col-lectiu. L'incompliment dels horaris establits podrà sancionar-se amb la no recollida de la xiqueta o senyoreta, deixant-les en el seu domicili.

13. La no incorporació d'alguns actes a l'agenda per decisió de la directiva, per exigències de l'agenda o per motius expressos de l'organització, serà tinguda en compte com una decisió inapel-lable i inqüestionable.

14. No està permés fumar en els actes oficials. S'entendrà com a duració de l'acte des del moment de la recollida en els domicilis fins al moment de devolució en el mateix, inclòs els desplaçaments en els vehicles.

15. Queda prohibit l'ús del mòbil, càmeres fotogràfiques, consoles, mp3, així com qualsevol altre element electrònic, en tots i cada un dels actes a què s'assistix.

16. L'exercici faller, a estos efectes, queda comprés des del nomenament de les Falleres Majors de València, realitzat per l'Alcalde en l'Hemicicle de l'Ajuntament de València, fins al mateix acte de l'any següent.

17. En tot moment, primarà l'agenda oficial sobre els actes particulars o familiars. En este sentit, en el cas de planificar algun viatge o esdeveniment familiar, haurà de consultar-se prèviament la possibilitat de realitzar-lo a la Vicepresidenta de l'àrea de Protocol.

18. Totes les invitacions i sol-licituds per a l'assistència a qualsevol acte, inclosos els organitzats per les pròpies comissions, seran presentades per escrit en la Junta Central Fallera, la qual la traslladarà a la Delegació de Protocol i RR.PP., després de l'oportú registre i visat. Una vegada rebudes per la Delegació sempre amb un mínim de 20 dies d'antelació, es valorarà la seua assistència i, si és el cas, s'inclourà en agenda.

La mera presentació de la sol-licitud d'assistència per part d'una comissió o col-lectiu no implica necessàriament presència de les Falleres Majors de València i les seues Corts d'Honor, que es valorarà sempre de forma individual.

L'assistència o no assistència requerida per la sol-licitud, serà notificada per la Delegació de Protocol i RR.PP. a la persona de contacte que figure en la sol-licitud.

Les Comissions de Falla a què pertanyen les Corts d'Honor hauran de sol-licitar per escrit la presència de les Falleres Majors de València i les seues Corts d'Honor a les seues presentacions, indicant en els seus escrits la data de la presentació, lloc de celebració, hora d'inici, hora de passe, i telèfon de contacte de la persona responsable amb què resoldre qualsevol incidència.

 

contentG Stats

¡Ayúdenos a mejorar!

¿Le ha parecido útil o interesante el artículo?

 • Nada
 • Poco
 • Algo
 • Bastante
 • Mucho

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado

 • Convenciones sociales sobre el saludo. Sociabilidad y buenos modales

  Convenciones sociales sobre el saludo. Sociabilidad y buenos modales 5. Las formas de saludo Presentamos a continuación los primeros resultados de una investigación que traemos entre manos (cf. nota final). Tiene por objeto analizar, mediante una entrevista

 • Saludo de la abuela

  Preguntar por el nombre de otra persona Hay fórmulas de cortesía que no se emplean en la actualdiad pero que es bueno conocer El otro día charlando con mis abuelos me hablaron de una expresión que se utilizaba mucho en su época ¿cuál es su gracia? Me

 • Fallera Torrent

  Manual de protocolo. Falleras Mayores de Valencia 74. La relación de actos oficiales en que los padres (y excepcionalmente algún familiar) dispondrán, siempre según la disponibilidad del momento, de lugar preferente son: a) Proclamación Ayuntamiento b)

 • Reglas de etiqueta para hablar por teléfono: China.

  Reglas de etiqueta para hablar por teléfono: China Uso del teléfono móvil - celular en China El saludo más habitual al descolgar el teléfono es: "Wéi". Al terminar la conversación se despiden con un: "Wo guale". Se podría traducir por: "tengo que colgar

 • Ilustración biblioteca de la facultad. La Bibliomata

  El mundo de la modestia y las buenas maneras En ese contexto histórico apareció la obra de don Manuel Orihuela titulada "Consejos a mis hijas", escrita en 1874, obra que Cecilia Escobar Ceballos nos da a conocer en su libro: "Mawad Orihuela". "Consejos

 • Buen gusto y elegancia, Mujer elegante

  La elegancia La compostura, sin embargo, se limita más bien a "no desentonar" . Aunque sin compostura no es posible la elegancia (esto conviene no olvidarlo), para alcanzar esta última se requiere algo más: ser atractivos, o al menos estarlo, desarrollar

 • Las elegancia es algo más que buenas maneras. Collar de perlas

  Tener buenas maneras no solo es vestir bien La elegancia se confunde en múltiples ocasiones con conceptos tales como buen gusto, estilo, personalidad, etcétera. El propio diccionario de la R.A.E. -Real Academia Española- indica que elegante es " una persona

 • Imagen Protocolo

  Teorías sobre la cortesía. El origen de la palabra cortesía lo encontramos en la vida de la corte, en la que los cortesanos seguían una serie de pautas sociales que les distinguía del pueblo llano. Esta definición ha evolucionado enormemente hasta nuestros