Logo Protocolo y Etiqueta

Normes de protocol. Falleres Majors de Valencia II

L'organització de l'Agenda de les Falleres Majors de València i les seues Corts d'Honor s'establix segons els criteris establits per la Junta Directiva

Se lee en 6 minutos.

Fallera Mayor, Ayuntamiento de Torrent
Fallera Mayor. Fallera Mayor, Ayuntamiento de Torrent

Manual de protocol. Falleres Majors de Valencia

19. Els homenatges que, si és el cas, realitzen les comissions a les Falleres Majors de València i/o les components de les Corts d'Honor no es consideraran actes oficials. En cap cas es podrà assistir vestides de valencianes. La data d'estos homenatges, de celebrar-se, haurà de ser sempre posterior al nomenament de les següents Falleres Majors de València. L'organització d'estos actes, de caràcter privat, no comporta la necessària presència dels membres de la Junta Central Fallera encara que hagen sigut convidats als mateixos.

20. L'organització de l'Agenda de les Falleres Majors de València i les seues Corts d'Honor s'establix segons els criteris establits per la Junta Directiva de la Junta Central Fallera, en funció de l'estudi de la conveniència i idoneïtat de la presència de les Falleres Majors de València i les seues Corts d'Honor, en aquells actes per als que s'ha sol-li-citat la seua presència.

Per este motiu, aconsellem tant les senyoretes com als pares de les xiquetes que es guien per la informació que se'ls facilite des de la Junta Central Fallera, i que en cap cas es deixen portar per comentaris aliens, ja que l'agenda no sempre seguix les mateixes directrius, i hi ha canvis a l'hora d'assistir. Una mala informació pot portar a confusions i crear un malestar general entre totes les persones implicades (Falleres Majors de València, Corts, la Junta Central Fallera).

És per això que, per al funcionament correcte de l'exercici, davant de qualsevol dubte, s'acudisca sempre directament als responsables de la Junta Central Fallera. Així mateix, els actes, activitats i visites realitzades durant l'exercici faller anterior, no suposen ni impliquen que en el present exercici s'hagen, puguen o es convinguen realitzar.

L'assistència als actes pot realitzar-se de la manera següent:

a) Actes on només assistixen les Falleres Majors de València: seran aquells actes oficials per als que únicament es requerix la presència de la Fallera Major de València, la Fallera Major Infantil de València, o de les dos conjuntament. Acudiran acompanyades d'un Vicepresident o persona en què delegue la Junta Directiva.

b) Actes on assistisquen les Falleres Majors de València acompanyades de les seues Corts d'Honor: seran aquells actes oficials en què es requerix la presència de la Fallera Major de València i la seua Cort d'Honor, de la Fallera Major Infantil de València i la seua Cort d'Honor, o de les dos conjuntament. Acudiran acompanyades d'un Vicepresident o persona en què delegue la Junta Directiva.

Les Corts d'Honor i Falleres Majors de València assistiran només als actes que es marquen des de la directiva de la Junta Central Fallera, i en les condicions establides en cada moment.

La participació a títol particular d'alguna component de la Cort d'Honor en altres manifestacions festives de la ciutat de València, o de qualsevol altre municipi valencià, haurà de ser supervisada per la Junta Central Fallera. En tot cas, la seua participació quedarà subjecta a la condició que dita component puga justificar la seua pertinença almenys dos anys a la comissió organitzadora de la festa.

Amb caràcter general, s'evitarà la participació en processons i actes d'altres festes o municipis en què, encara que participen com invitades, els organitzadors els donen el tractament de Falleres Majors de València o Cort d'Honor i puguen restar protagonisme a la pròpia festa.

21. Des del moment que se celebre l'acte de la Proclamació en l'Ajuntament, totes les xiquetes i senyoretes components de les Corts d'Honor, exerciran com a tal, i en cap cas podran actuar com a falleres majors ixents de les seues comissions (ni per a actes interns ni per a la Presentació de la seua Comissió), ja que el càrrec de Fallera Major de València i component de Cort d'Honor és superior a qualsevol funció que puguen tindre en les seues pròpies comissions.

Apartat IV: dels mitjans de comunicació i les xarxes socials

22. Queda terminantment prohibit per part de les Corts d'Honor i les Falleres Majors de València, la concessió d'entrevistes per compte propi a qualsevol mitjà de comunicació (televisió, ràdio, premsa escrita, web i xarxes socials, etc.). Totes les entrevistes que es realitzen a les Falleres Majors de València i les seues Corts d'Honor seran coordinades per la Delegació de Comunicació de la Junta Central Fallera, i en els llocs, hores i temps marcats per la mateixa.

23. Durant els actes oficials moltes persones voldran fer-se fotografies personals amb les Corts d'Honor o Falleres Majors de València com a record. Estes hauran de ser autoritzades pel Vicepresident que les acompanye en eixe acte. L'amabilitat amb les persones que s'acosten a la comitiva serà sempre una màxima a seguir per totes les xiquetes/senyoretes.

24. Els drets d'imatge de les xiquetes/senyoretes són propietat de Junta Central Fallera des del moment en que són triades. Per tant, queda totalment prohibida la utilització del nom o la imatge de qualsevol component de la Cort d'Honor o les Falleres Majors de València com a reclam publicitari de qualsevol tipus. No s'usaran les fotografies oficials ni s'enviaran, de forma privada, fotos particulars a marques comercials per a realitzar publicitat de cap producte. Qualsevol dubte respecte d'això s'ha de comentar a la Vicepresidenta de Comunicació.

25. Des del moment de l'elecció de les xiquetes/senyoretes es prega que totes les seues xarxes socials personals (i les dels familiars directes) augmenten al màxim els nivells de privacitat. Recomanem ser extremadament cautelosos amb els nous seguidors i les sol-licituds d'amistat que poden sorgir després del nomenament.

26. Queda terminantment prohibit compartir fotografies o vídeos presos de forma personal (per les xiquetes/senyoretes o familiars) durant els actes oficials i en l'interior dels cotxes oficials. Junta Central Fallera disposa de servici de fotografia i les imatges de tota l'activitat de l'ens es publica en la pàgina web i xarxes socials oficials. Eixe serà l'únic material públic que es pot compartir.

27. Durant tot l'any de regnat, fora dels actes oficials, es continua representant a Junta Central Fallera, per això es prega ser extremadament cuidadosa amb les actituds i conductes que tenim en públic i per tant, les fotografies i/o vídeos que poden prendre i publicar tercers en qualsevol moment. Poden afectar el dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge de xiquetes/senyoretes.

28. Qualsevol ús inadequat de les xarxes socials personals i/o publicació de continguts sensibles per part de les xiquetes/senyoretes incomplint les normes esmentades anteriorment eximirà de responsabilitat a la Junta Central Fallera, desentenent-se esta de la defensa de l'honor de la xiqueta/senyoreta perjudicada.

Apartat V: De la indumentària

29. Les xiquetes/senyoretes reben per part de Junta Central Fallera la indumentària valenciana necessária per a exercir el seu càrree. Esta será utilitzada des del moment de la seua entrega i estrena fins que fmalitze l'exercici faller.

30. La indumentària valenciana facilitada consta en este exercici faller deis següents vestits i complements:

a) Dos trages complets (trage, manteletes, calces, sabates, ahuecadors)

b) Dos adressos (arracades, passador, collar, polsera, águila)

c) Dos jocs de pintes

d) Banda "Cort d'Honor" / Fallera Major de Valencia

e) Joias "Cort d'Honor" / Fallera Major de Valencia

f) Mantellina

g) Mocador d'abric

h) almito

i) Postisseria

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado