Logo Protocolo y Etiqueta

Reglament de Protocol, Honors, Distincions i Cerimonial de L'Ajuntament de Calviá. Parte VI.

Altres distincions honorífiques. Normes addicionals. Dispoció final.

Se lee en 2 minutos.

Imagen Protocolo y Etiqueta
Imagen Genérica protocolo.org

ALTRES DISTINCIONS HONORÍFIQUES.

Art. 27.

El Ple de la Corporació podrà designar una via pública, complex urbà o instal-lació municipal amb el nom d'una persona vinculada a la ciutat, reconeixent amb això especial mereixements o serveis extraordinaris.

Art. 28.

Es crearan els premis "Calvianers de l'any" per a aquells ciutadans que s'hagin destacat en la defensa de la identitat i realitat social i cultural del nostre municipi.

NORMES ADDICIONALS.

Art. 29.

L'abast de les normes del present Reglament queda limitat a l'àmbit municipal, sense que la seva determinació confereixi, per si, honor o jerarquia ni impliqui, fora d'ell, modificación del propi rang, competència o funcions reconegudes o atribuïdes per la Llei.

Art. 30.

Els serveis municipals responsables de l'organització dels actes, s'encarregarà de la interpretació i aplicació de les normes fixades en el present Reglament.

Art. 31.

En tot allò que preveu aquest Reglament, s'estarà al que disposa la legislació sobre règim local.

DISPOSICIÓ FINAL.

El present Reglament, que consta de 31 articles i una disposició final, entrarà en vigor després de l'aprovació definitiva per part del Ple de l'Ajuntament i publicat el seu text íntegrament al BOCAIB, un cop transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local.

  • Parte I, Objecte. Sobre el municipi de Calviá. Atributs i usos.
  • Parte II, Sobre la Corporació, Tractaments, Ordre de precedència interna, Attributs i els seus usos.
  • Parte III, Sobre els actes municipals, la seva classificació i presidència.
  • Parte IV, Sobre les distincions honorífiques muncipals.
  • Parte V, Procediment per a la concessió d'honors i distincions honorífiques.
  • Parte VI, Altres distincions honorífiques. Normes addicionals. Dispoció final.

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado