Logo Protocolo y Etiqueta

Reglament de Protocol, Honors, Distincions i Cerimonial de L'Ajuntament de Calviá. Parte II.

Sobre la Corporació, Tractaments, Ordre de precedència interna, Attributs i els seus usos.

Se lee en 2 minutos.

Imagen Protocolo y Etiqueta
Imagen Genérica protocolo.org

SOBRE LA CORPORACIÓ, TRACTAMENTS, ORDRE DE PRECEDÈNCIA INTERNA, ATRIBUTS I ELS SEUS USOS.

Art. 6.

A tots els actes oficials en els quals s'assisteixi institucionalment, la Corporació Plenària mantindrà l'ordre de precedència que s'estableix en el present Reglament.

Art. 7.

El batle/la batlessa de Calvià tenen el tractament d'Il-lustríssima i els tinents de batle i la resta de regidors de Senyoria.

Art. 8.

L'ordre de precedència intern de la Corporació Municipal serà el següent:

 1. Sr. batle/ Sra. batlessa.
 2. Srs. tinents de batle, pel seu ordre.
 3. Cap de l'oposició.
 4. Sres. portaveus dels grups polítics municipals, segons el nombre de regidors que l'integrin i, en cas d'igualtat, segons el nombre de vots obtingut.
 5. Regidors de l'equip de govern.
 6. Resta de regidors ordenats segons el seu ingrés a l'Ajuntament, per Llei d'Hont.

Art. 9.

Els atributs representatius del càrrec de batle/batlessa de Calvià, són els següents:

a) Medalla amb escut de Calvià i cordó.
b) Bastó.
c) Banda.

Per acord plenari es determinarà la seva descripció, qualitat i característiques.

Art. 10.

El batle/la batlessa de l'Ajuntament de Calvià emprarà la Medalla i el Bastó el dia de la seva presa de possessió i en aquells actes la solemnitat dels quals així ho requereixi, tals com noces, processons, actes institucionals d'especial trascendència, etc.

Art. 11.

La insígnia de solapa amb l'Escut Municipal serà d'ús exclusiu per a tots els regidors com a expressió de la representació popular que exerceixen.

Art. 12.

Els atributs abans relacionats són de propietat municipal, llevat de les insígnies de solapa, que podran ser utilitzadas en actes d'especial rellevància de caràcter municipals.

 • Parte I, Objecte. Sobre el municipi de Calviá. Atributs i usos.
 • Parte II, Sobre la Corporació, Tractaments, Ordre de precedència interna, Attributs i els seus usos.
 • Parte III, Sobre els actes municipals, la seva classificació i presidència.
 • Parte IV, Sobre les distincions honorífiques muncipals.
 • Parte V, Procediment per a la concessió d'honors i distincions honorífiques.
 • Parte VI, Altres distincions honorífiques. Normes addicionals. Dispoció final.

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado