Logo Protocolo y Etiqueta

Reglament de Protocol, Honors, Distincions i Cerimonial de L'Ajuntament de Calviá. Parte III.

Sobre els actes municipals, la seva classificació i presidència.

Se lee en 2 minutos.

Imagen Protocolo y Etiqueta
Imagen Genérica protocolo.org

SOBRE ELS ACTES MUNICIPALS, LA SEVA CLASSIFICACIÓ I PRESIDÈNCIA.

Art. 13.

Als efectes del present Reglament, els actes municipals es classifiquen en:

a) Actes de caràcter general. Són tots aquells que la Corporació organitza institucionalment amb motiu de commemoracions o esdeveniments d'especial importància per a la vida ciutadana municipal.

b) Actes de caràcter especial. Són els organitzats per les distintes àrees d'actuació municipal o per les Regidories de zona, amb motiu de commemoracions o esdeveniments propis de l'àmbit específic dels seus respectius serveis, funcions i activitats.

Art. 14.

La Presidència dels actes municipals, qualsevol que sigui el seu caràcter, correspon al batle o batlessa de Calvià.

Art. 15.

Quan en un acte municipal hi concorrin d'altres autoritats de l'Adminsitració Central o Autonòmica, se seguirà el que disposa el Reial Decret 20/99/1983, de 4 d'agost.

Art. 16.

En absència o malatia del batle de Calvià, ostentarà la Presidència dels actes corporatius municipals el primer tinent de batle o l'autoritat municipal de caràcter electiu en qui delegui.

Art. 17.

Els actes de caràcter general comptaran amb la presència de tots els membres de la Corporació.

Art. 18.

Quan els actes siguin de caràcter especial organitzats pel responsable d'un servei o d'una zona, l'/els organitzador/s ocuparan lloc devora la Presidència. La resta de regidors assistens se situarà en lloc preferent.

  • Parte I, Objecte. Sobre el municipi de Calviá. Atributs i usos.
  • Parte II, Sobre la Corporació, Tractaments, Ordre de precedència interna, Attributs i els seus usos.
  • Parte III, Sobre els actes municipals, la seva classificació i presidència.
  • Parte IV, Sobre les distincions honorífiques muncipals.
  • Parte V, Procediment per a la concessió d'honors i distincions honorífiques.
  • Parte VI, Altres distincions honorífiques. Normes addicionals. Dispoció final.

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado