Quantcast

 

Logo Protocolo y Etiqueta

Decreto 211/2005, do 3 de agosto. Estrutura orgánica da Xunta de Galicia

Establecer a nova estrutura orgánica do Goberno de Galicia, con adecuación ás competencias que ten asumidas e son propias da Comunidade Autónoma

 

Fachada Xunta de Galicia
Estrutura orgánica da Xunta de Galicia. Fachada Xunta de Galicia

Consellerías e Departamentos da Xunta de Galicia

Decreto 211/2005, do 3 de agosto, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia

Elixido e investido polo Parlamento de Galicia dos poderes propios do presidente da Xunta de Galicia, segundo o Estatuto de autonomía, conforme o disposto nos artigos 15 e 18 da Lei de Galicia 1/1983, do 22 de febreiro, da Xunta e do seu presidente, modificada pola Lei de Galicia 11/1988, do 20 de outubro, en virtude das atribucións que me confire o artigo 26, alínea 1, do mesmo texto legal, e para establecer a nova estrutura orgánica do Goberno de Galicia, con adecuación ás competencias que ten asumidas e son propias da Comunidade Autónoma, e tendo en conta os criterios de eficacia e economía que deben inspirar a actuación e a organización administrativa,

DISPOÑO:

Artigo 1º.

A Xunta de Galicia estará integrada polos departamentos que a seguir se relacionan:

-Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar.

-Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

-Consellería de Economía e Facenda.

-Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes.

-Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

-Consellería de Innovación e Industria.

-Consellería do Medio Rural.

-Consellería de Cultura e Deporte.

-Consellería de Sanidade.

-Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

-Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

-Consellería de Traballo.

-Consellería de Vivenda e Solo.

Artigo 2º.

A orde de prelación das consellerías é a que se establece no artigo anterior.

Disposición derrogatoria.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto neste decreto.

Disposicións derradeiras.

Primeira.

O Consello da Xunta de Galicia adoptará as medidas necesarias para adecuar a estrutura dos distintos organismos obxecto de regulación deste decreto, dentro da política de racionalización e redución do gasto público.

Segunda.

A Consellería de Economía e Facenda realizará as modificacións e habilitacións orzamentarias precisas para o cumprimento do previsto neste decreto, sen que en ningún caso poidan orixinar incremento de gasto.

Terceira.

Este decreto entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, tres de agosto de dous mil cinco.

Emilio Pérez Touriño.

Presidente.

 

contentG Stats

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado