Logo Protocolo y Etiqueta

Protocol, Honors i Distincions Ajuntament d'Alforja. III.

Reglament de Protocol, els Honors i les Distincions Ajuntament d'Alforja.

Se lee en 6 minutos.

Imagen Protocolo y Etiqueta
Imagen Genérica protocolo.org

3. EL TÍTOL DE FILL PREDILECTE D'ALFORJA.

Article 22.

La concessió del títol de fill predilecte o filla predilecta del municipi d'Alforja, juntament amb el títol de fill adoptiu i filla adoptiva d'Alforja, constitueix la màxima categoria de les distincions municipals. Aquest títol solament podrà recaure en persones físiques, nascudes al municipi d'Alforja, la trajectòria personal o professional de les quals, mereixi la consideració i agraïment oficial, per haver destacat de forma extraordinària beneficiant els interessos de la localitat d'Alforja i amb indiscutible repercussió pública.

Article 23.

El títol a atorgar consistirà en un pergamí amb la següent llegenda:

"L'Excm.Ajuntament d'aquesta Vila, interpretant el sentit general del veïnat, concedeix al Sr. ......, l'honorós títol de Fill Predilecte d'Alforja, en públic reconeixement dels singulars mèrits que ha contret amb la seva labor constant a favor dels interessos de la població d'Alforja".

Alforja, ...... de ...... de ...... - L'Alcalde, El Secretari.

4. DEL TÍTOL DE FILL ADOPTIU.

Article 24.

La concessió del títol de fill adoptiu o filla adoptiva del municipi d'Alforja, d'igual categoria que el títol anterior, podrà recaure en les persones físiques que reuneixin les condicions exigides en l'article anterior, però que no hagin nascut al municipi d'Alforja. Es concedirà als naturals d'altres poblacions, residents o no a la vostra Vila per la seva reiterada i eficaç labor a favor dels interessos d'Alforja i/o per les seves acreditades actuacions en qualsevol aspecte de les activitats humanes.

Article 25.

La llegenda que figurarà en el pergamí a atorgar, acreditatiu de la distinció concedida serà tal com segueix:

"L'Excm. Ajuntament d'aquesta Vila, desitjant que quedi constància del seu agraïment i interpretant el sentit del veïnat, s'honora a concedir al Sr. ......, l'honorós títol de Fill Adoptiu d'Alforja en públic reconeixement dels grans mèrits contrets per la seva labor en favor dels interessos de la Vila, i en especial per ......"

Alforja, ...... de ...... de ...... - L'Alcalde, El Secretari.

5. LLIBRE D'HONOR.

Article 26.

L'Ajuntament d'Alforja disposarà d'un llibre d'honor on podran signar les personalitats que visitin la Casa Consistorial.

6. ALTRES HONORS.

Article 27.

Es consideren altes honors els reconeixements de mèrits especials o serveis extraordinaris, a una persona o entitat vinculada a la vila, sigui nacional o estrangera.

Article 28.

Podran ser dels tipus següent:

- Designació d'una via pública

- Espai públic

- Instal-lació municipal amb el seu nom

- Monument o placa commemorativa.

Capítol III. TRAMITACIÓ PER A CONCEDIR LES ANTERIORS DISTINCIONS.

Article 29.

Els honors i les distincions previstos en aquest títol requeriran, per a la seva concessió, la tramitació prèvia d'un expedient administratiu, la instrucció del qual servirà per a determinar, justificar i fonamentar la concurrència en el candidat o la candidatura dels mèrits o les circumstàncies proposades per ser-ne beneficiari.

L'expedient s'instruirà en virtut d'acord de l'Ajuntament Ple, amb un dels següents requisits:

1. A proposta d'Alcaldia, mitjançant la presentació de la corresponent moció raonada.

2. A proposta d'una Comissió Informativa mitjançant el corresponent dictamen.

3. A petició de la majoria de les Associacions o Entitats Culturals o d'un altre ordre, de la població.

4. A sol-licitud del 20% dels residents majors d'edat inscrits en el cens corresponent.

Article 30.

En l'acord inicial de al Corporació, o en les propostes de les Entitats, s'expressarà concretament els fets o circumstàncies que hagin d'ésser objecte de l'expedient, la persona o entitat que hagi de ser guardonada i classe de distinció que es pretén li sigui concedida.

Article 31.

En la mateixa sessió en la qual s'acordi la incoació de l'expedient es designarà el membre de la Corporació que hagi d'actuar com a Instructor i el funcionari al qual se li confiï el càrrec de Secretari.

Article 32.

Als expedients s'hi anotaran tantes dades o antecedents com l'Ajuntament disposi relacionats amb l'objecte pel qual es promou i es practicaran tantes diligències com sigui necessàries per determinar amb precisió els mèrits del candidat o de la candidata proposat, demanarà per a això, tots els informes, els antecedents o les referències necessàries per acreditar la concurrència en el candidat o la candidata dels mèrits, les qualitats i les circumstàncies singulars establertes en aquest Reglament.

Article 33.

Una vegada acabat l'expedient, l'Instructor ha de formular una proposta motivada de resolució, i l'ha de trametre a l'Alcaldia acompanyada de l'expedient instruït.

L'Alcaldia, examinades les actuacions, podrà requerir la realització de noves diligències o fer seva la proposta.

Article 34.

La proposta que se'n derivi, s'exposarà al públic, al tauló d'anuncis i al B.O.P. de Tarragona, per un termini de trenta dies, durant el qual, tothom que ho desitgi, podrà examinar l'expedient i presentar les reclamacions o objeccions que s'estimin pertinents.

Article 35.

La resolució que procedeixi, serà adoptada per l'Ajuntament Ple, per majoria absoluta legal de membres de la Corporació.

Article 36.

Els atributs o documents representatius de les distincions concedides, s'entregaran als interessats per l'Il-lm. Sr. Alcalde en acte públic d'homenatge, o en la forma que l'Excm. Ajuntament disposi a l'adoptar l'acord de concessió. En el cas de ser concedit a títol pòstum, el lliurament es fa a la persona o familiar més proper i segons consens dels membres del Consistori.

Article 37.

Tots els Regidors al prendre possessió per primera vegada seran mereixedors de l'Escut de la Vila en la seva distinció d'Argent. En aquest cas no serà necessària la instrucció de l'expedient que s'especifica en el present document. En cap cas es podran prendre acords, d'atorgar a membres de la Corporació mentre duri el seu mandat, de fill predilecte, adoptiu o menció honorífica municipal.

Article 38.

Encara que les concessions que es preceptuen en aquest Reglament tinguin caràcter irrevocable, si algun titular de dites concessions arribés a ésser indigne de seguir posseint-la per causes que afecten greument l'honor, la Corporació Municipal, l'hi retirarà,decisió que s'adoptarà en votació secreta i prèvia instrucció de d'oportú expedient justificatiu dels fets que ocasionen aquesta mesura i, naturalment, amb el quòrum legal per acordar-la.

Article 39.

La Secretaria General de l'Ajuntament tindrà al seu càrrec la custòdia i la gestió del llibre de registre d'honors i distincions, que estarà dividit en tantes seccions com nomenaments i distincions honorífiques es prevegin en el present Reglament.

En aquest llibre s'inscriuran, per ordre cronològic, els honors i les distincions atorgats, amb expressió de les dades identificatives del beneficiari i un breu resum de les circumstàncies personals que hagin motivat la distinció.

DISPOSICIÓ FINAL.

La vigència d'aquest Reglament començarà a partir de la publicació de la seva aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província i així es decretarà expressament.

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós-administratiu, davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Alforja, 22 de juliol de 2009. -L'alcalde, Josep Viñas i Juncosa.

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado