Logo Protocolo y Etiqueta

Protocol, Honors i Distincions Ajuntament d'Alforja. I.

Reglament de Protocol, els Honors i les Distincions Ajuntament d'Alforja.

Se lee en 5 minutos.

Imagen Protocolo y Etiqueta
Imagen Genérica protocolo.org

Reglament de Protocol, els Honors i les Distincions Ajuntament d'Alforja.

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'acord plenari inicial aprovatori de l'Ordenança municipal reguladora del protocol, els honors i les distincions el text íntegre del qual es fa públic, per al seu coneixement general i en compliment del previst en l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

Els articles 189 i següents del Reglament d'Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i aplicable a aquest municipi amb caràcter de legislació supletòria, faculta les Corporacions Locals per, mitjançant reglament especial, establir i regular el règim jurídic dels honors, les distincions i els premis que, en reconeixement de mèrits especials, considerin convenient instaurar com a manifestació específica de la potestat normativa que, com a part inherent de l'autonomia local, reconeix a aquest tipus d'entitats l'article 4.1

a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 4.1

a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Fent ús de la potestat esmentada, l'Ajuntament, mitjançant acord plenari adoptat el dia dos de juny de mil nou cents noranta dos va aprovar definitivament el seu Reglament d'Honors i Distincions, que ha regulat aquesta esfera de l'activitat municipal fins al dia d'avui.

El transcurs d'aquests 17 anys ens han donat experiència en l'aplicació d'aquest reglament i per aquest motiu i degut a l'adaptació de les necessitats actuals, és convenient modificar-lo i incorpora-hi l'apartat de Protocol. Amb aquest objectiu, doncs, es redacta aquest Reglament.

TÍTOL PRELIMINAR

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.

Aquest Ajuntament, ateses les seves facultats quan a honrar persones o entitats en mèrit a la labor realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a augmentar el prestigi del nostre poble, estableix aquest protocol d' honors i distincions, el règim jurídic i el procediment d'actuació.

Article 2.

Aquest Reglament, de conformitat amb el que disposa l'article 191 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, té naturalesa especial.

Article 3.

A l'efecte d'aquest Reglament, s'entén per:

A) Protocols: Conjunt de regles que cal observar pel que fa a l'etiqueta, les presidències, etc., en les cerimònies i en les relacions oficials. Són regles a les què ha d'atenir-se l'organització, des del punt de vista cerimonial, dels actes públics, en particular pel que fa a la precedència de les autoritats i al seu tractament, així com als símbols i distintius que, com a conseqüència de l'exercici del càrrec, correspon a les autoritats municipals.

B) Honors: Qualitat moral que porta a algú a no fer res que el pugui desmerèixer en l'estima dels altres i en la pròpia. Atribucions de dignitat conferides a títol de reconeixement a persones físiques o jurídiques a raó dels seus mèrits.

C) Distincions: Prerrogativa, honor, concedit a algú per recompensar el mèrit.

TÍTOL PRIMER. Del Protocol. Ordenament, prelació i tractament protocol-lari dels membres de la Corporació Municipal.

Artículo 4.

El present Reglament pretén regular la submissió a les regles de protocol per part d'aquest Ajuntament en els actes públics en els que participi l'Ajuntament d'Alforja.

Article 5.

No queden inclosos dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament els actes públics municipals en què participin autoritats estatals o autonòmiques les quals es regiran per el seva pròpia normativa.

Article 6.

Es consideraran actes públics els actes municipals que, organitzats per les autoritats competents, tinguin lloc en motiu de festivitats, commemoracions o esdeveniments.

També tindran la consideració d'actes públics, els organitzats en el municipi per institucions, organismes o autoritats, per motius directament relacionats amb els serveis i competències municipals de caràcter sectorial.

Article 7.

La presidència dels actes públics té caràcter unipersonal i correspondrà a l'Alcalde/essa, a excepció dels supòsits en què, d'acord amb la legislació vigent, i com a conseqüència de l'assistència a aquests actes d'autoritats estatals o autonòmiques, la presidència de l'acte correspongui a aquestes autoritats.

No obstant això, l'Alcalde/essa podrà cedir la presidència o, si s'escau, establir una presidència honorífica, quant per raons de respecte, jerarquia o rang, ho consideri convenient.

Article 8.

La precedència dels membres de la Corporació Municipal, quan assisteixin als actes oficials serà la següent:

1. Alcalde/essa

2. Membres de la Junta de Portaveus

3. Membres de la Comissió de Govern

4. La resta de Regidors/es

Aquesta precedència no s'alterarà encara que l'acte sigui a iniciativa d'un membre de la Corporació concret, a excepció que hi intervingui com a ponent i formi part de la presidència de la mesa.

La precedència s'alterarà, d'acord amb la legislació vigent, quan assisteixin a l'acte alts càrrecs de l'Estat, de la Generalitat o d'altres Comunitats Autònomes o Entitats Locals, i s'ajustarà, en aquest cas, al règim de prelacions que aquella legislació estableixi (Reial Decret 2099/83).

Així mateix, l'Alcalde/essa de la vila, podrà, amb motiu de l'assistència de convidats il-lustres, donar-los un tracte de preferència en el règim de prelacions.

Si es produeix la mort d'algun membre de la Corporació Municipal, es respectaran les últimes voluntats del difunt i la decisió de la família pel que fa a l'acte protocol-lari de vetlla i enterrament. Si no hi ha cap disposició en contra, l'Ajuntament podrà instal-lar a la Casa Consistorial la capella ardent on es col-locarà el fèretre amb les despulles del difunt amb el cerimonial que s'acordi.

Article 9.

Protocol especial de constitució de l'Ajuntament. La constitució de la Corporació i la presa de possessió del càrrec d'Alcalde/essa o de Regidor/a, així com la substitució de qualsevol dels seus membres, es farà d'acord amb el procediment establert per la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Llei5/85).

A aquest efecte, amb motiu de la renovació de la Corporació i el de la seva constitució, la Secretaria General elaborarà un protocol de la sessió, que serà elevat a l'Alcalde/essa perquè aprovi abans de la sessió constitutiva.

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado