Logo Protocolo y Etiqueta

Protocol, Honors i Distincions Ajuntament d'Alforja. II.

Reglament de Protocol, els Honors i les Distincions Ajuntament d'Alforja.

Se lee en 5 minutos.

Imagen Protocolo y Etiqueta
Imagen Genérica protocolo.org

Article 10.

Tractament. D'acord amb el que estableix el Decret 189/81 de la Generalitat de Catalunya i el Títol tercer d'honors inherents a les distincions, regulat pel Reial Decret 2099/83, modificat pel Reial Decret 617/97 els membres que formen la Corporació Municipal rebran el tractament protocol-lari de:

L'Alcalde/essa de l'Ajuntament d'Alforja ostentarà el tractament d'Il-lustríssim/a senyor/a, i la resta de membres de la Corporació el de senyor o senyora.

Desapareixerà el tractament protocol-lari per als Alcaldes/eses i Regidor/es quant deixin d'exercir el seu càrrec públic. Només es mantindrà en aquells casos en què aquesta distinció hagi estat concedida a títol personal i, per tant, amb caràcter vitalici.

Article 11.

S'entendrà per símbols municipals els elements gràfics que identifiquen el Municipi i la Corporació Municipal i que són d'ús exclusiu d'aquesta. Aquests símbols només podran ser utilitzats per l'Ajuntament o per qui disposi de l'autorització municipal per fer-ho.

L'ús i col·locació de la bandera d'Alforja s'ajustaran al que disposa la Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera espanyola i de les altres banderes, ensenyes, i pel Reglament de Símbols dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 263/1991, de 25 de novembre.

Per la seva banda, l'ús de l'escut de la vila, que correspondrà amb caràcter privatiu a l'Ajuntament, serà utilitzat per aquest en tota la documentació gràfica que editi.

Les entitats privades i els particulars únicament podran fer ús de l'escut de la vila amb l'autorització expressa i prèvia de l'Ajuntament d'Alforja.

En tot el que no estigui previst en aquest Reglament sobre l'ús de l'escut municipal, ens atindrem al que disposa el Reglament de Símbols del Ens Locals de Catalunya aprovat per Decret 263/1991, de 25 de novembre.

TÍTOL SEGON. Dels Honors i Distincions.

Capítol I. Disposicions Generals.

Article 12.

Atès que l'Excm.Ajuntament té facultats per honrar persones o entitats en mèrit de la labor realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a augmentar el prestigi del nostre poble, crea les següents distincions:

- Escut de Vila d'Alforja.

- Menció honorífica Municipal.

- Títol de fill predilecte de la Vila d'Alforja.

- Títol de fill adoptiu de la Vila d'Alforja.

- Llibre d'honor.

- Altres honors.

Article 13.

Els nomenaments i les distincions honorífiques atorgades seran objecte d'un acte solemne de lliurament dels diplomes i distintius corresponents, d'acord amb el que disposi l'Ajuntament.

Article 14.

Els honors i les distincions regulats en aquest Títol tindran naturalesa purament honorífica, sense que, en conseqüència, atorguin ni puguin generar cap dret de contingut econòmic o de caràcter administratiu.

Article 15.

Cap dels honors i distincions que es regulen en aquest títol, no podrà recaure en persones que desenvolupin alts càrrecs a l'Administració, i respecte dels quals la Corporació estigui en relació subordinada de jerarquia, funció o servei, mentre subsisteixin aquests motius.

Article 16.

El règim jurídic dels títols de fill predilecte o filla predilecte i fill o filla adoptiu/va tindran les següents característiques:

a) El títols de fill predilecte o filla predilecte i de fill o filla adoptiu/va, es podran concedir a títol pòstum.

b) Els títols de fill predilecte i filla predilecta i del fill o filla adoptiu/va d'Alforja, pel fet de constituir les distincions de més categoria d'aquest Ajuntament, es concediran restrictivament i tindran caràcter vitalici, sense perjudici del que disposa l'article 35 d'aquest Reglament. Un cop conferits tres títols de cadascuna de les categories anteriorment exposades, no se'n podran conferir de nous mentre visquin els guardonats, exceptuant supòsits excepcionals, en el cas del quals s'haurà de seguir el procediment també excepcional establert en l'article 30 d'aquest Reglament.

La limitació anterior no serà aplicable quan es concedeixin a títol pòstum.

Els beneficiaris d'aquests títols gaudiran d'un lloc preferent en els actes oficials que celebri l'Ajuntament, d'acord amb el que estableix en el Títol Primer d'aquest Reglament.

Capítol II. De les distincions.

1. ESCUT DE LA VILA.

Article 17.

L'Escut de la Vila d'Alforja és una manifestació d'agraïment municipal que la Corporació atorga a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, per l'actuació personal o col-lectiva que s'hagi distingit en una continuada labor cultural, científica, econòmica, social o esportiva a favor de la Vila.

S'estableixen tres categories d'escuts: d'Or, d'Argent i de Bronze.

A aquests efectes, per determinar en cada cas la categoria de l'Escut, s'hauran de tenir en compte la naturalesa dels mèrits que concorrin en la persona proposada, la transcendència de la tasca que hagi realitzat en benefici o honor de la vila i les circumstàncies particulars que l'envoltin.

Article 18.

El disseny de l'Escut serà el mateix per a les tres categories i consistirà en un escut de 2cm. d'alçada X 1,5cm., d'amplada i de 2mm., de gruix. En la part del darrera quedarà inscrit el nom de la persona o entitat a la qual s'hagi concedit l'escut i la data de l'acord del seu atorgament.

Article 19.

Els afavorits per aquesta distinció els serà lliurat el corresponent títol en pergamí, concebut en els termes següents: "Recongnoverunt Proceres - Civitatis Alforgetans - Com sigui que en el Sr. ...... concorren mèrits suficients, l'Ajuntament en Ple, en sessió de ......, ha acordat concedir-li l'Escut de la Vila en la categoria de ......, En conseqüència s'expedeix el present títol, a ...... de ...... de dos mil ...... - L'Alcalde - El Secretari.

2. MENCIÓ HONORÍFICA MUNICIPAL

Article 20.

La menció honorífica municipal, es podrà atorgar a aquelles persones o entitats, en reconeixement de mereixements especials, que hagin intervingut de manera decisiva en la consecució d'un servei transcendental a profit de la població de la Vila.

Article 21.

La llegenda que s'estamparà en el pergamí o placa acreditatius d'aquesta distinció, serà com segueix:

"L'Excel-lentíssim Ajuntament d'aquesta Vila interpretant el sentit general del veïnat, concedeix al Sr. ......, la Menció Honorífica Municipal, en prova d'agraïment per la seva eficaç col-laboració i ajuda desinteressada en la consecució de ......, per a la nostra Vila,

Alforja, ...... de ...... de ...... - L'Alcalde, El Secretari".

 

Su opinión es importante.

Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Contenido Relacionado