Protocolo & Etiqueta Utiliza cookies de sesión propias, y cookies de terceros para ofrecer una mejor experiencia a nuestros usuarios. Cookies en Wikipedia Acepto

Protocolo y Etiqueta 2.0protocolo.org

-

-

26. Llei 39/1981, de 28 d'octubre.

 • Regula l'us de la bandera d'Espanya i el d'altres banderes i ensenyes (BOE, 12 de novembre).
Herramientas

Autor y Fuente
 • Fuente

  Diputació de Barcelona. Institut d'Edicions de la Diputació de Barcelona.

 

Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera d'Espanya i el d'altres banderes i ensenyes (BOE, 12 de novembre).

Article 1.

La bandera d'Espanya simbolitza la nació; és signe de sobirania, independència, unitat i integritat de la pàtria i representa els valors superiors expressats a la Constitució.

Article 2.

  1. La bandera d'Espanya, d'acord amb el que es preceptua a l'article quart de la Constitució espanyo-la, està formada per tres franges horitzontals, vermella, groga i vermella; l'amplada de la groga és el doble que la de cada una de les vermelles.

  2. A la franja groga, s'hi podrà incorporar, en la forma que s'assenyali reglamentàriament, l'escut d'Espanya.

  L'escut d'Espanya figurarà, en qualsevol cas, a les banderes a què fan referència els apartats 1, 2, 3 i 4 de l'article següent.

  3. El tractament i els honors que cal prestar a la bandera d'Espanya es regiran pel que reglamentàriament es disposi i en el cas de les Forces Armades, per les seves disposicions específiques.

Article 3.

  1. La bandera d'Espanya haurà d'ondejar a l'exterior i ocupar el lloc preferent a l'interior de tots els edificis i establiments de l'Administració central, institucional, autonòmica, provincial o insular i municipal de l'Estat.

  2. La bandera d'Espanya serà l'única que ondegi i s'exhibeixi a les seus dels òrgans constitucionals de l'Estat i a la dels òrgans centrals de l'Administració de l'Estat.

  3. La bandera d'Espanya serà l'única que ondegi a l'asta dels edificis públics militars i a les casernes, els vaixells, les aeronaus i qualsevol altre establiment de les Forces Armades i de les Forces de Seguretat de l'Estat.

  4. La bandera d'Espanya, com també l'escut d'Espanya, es col-locarà als locals de les missions diplomàtiques i de les oficines consulars, a les residències dels seus caps i, si escau, en els mitjans de transport oficial.

  5. La bandera d'Espanya s'enarborarà com a pavelló als vaixells, embarcacions i artefactes surants espanyols, sigui quin sigui el tipus, la classe o l'activitat, d'acord amb el que estableixin les disposicions i els usos que regeixen la navegació.

Article 4.

A les comunitats autònomes els estatuts de les quals reconeguin una bandera pròpia, aquesta s'utilitzarà juntament a la bandera d'Espanya a tots els edificis públics civils dels seus àmbits territorials, en els termes del que es disposa a l'article 6 d'aquesta llei.

Article 5.

Quan els ajuntaments i les diputacions o qualsevol altra corporació pública utilitzin la seva pròpia bandera, ho faran juntament amb la bandera d'Espanya en els termes que estableix l'article següent.

Article 6.

  1. Quan s'utilitzi la bandera d'Espanya ocuparà sempre un lloc destacat, visible i d'honor.

  2. Si s'hi posen altres banderes al costat, la bandera d'Espanya ocuparà un lloc preeminent i de màxim honor i les altres no podran tenir dimensions superiors.

S'entendrà com a lloc preeminent i de màxim honor:

  a) Quan el nombre de banderes que ondegin juntes sigui imparell, la posició central.

  b) Quan el nombre de banderes que ondegin juntes sigui parell, de les posicions que ocupen el cen tre, la de la dreta de la presidència, si n'hi hagués, o a l'esquerra de l'observador.

Article 7.

Quan la bandera d'Espanya hagui d'ondejar al costat de la d'altres estats o nacions, ho farà d'acord amb les normes i els usos internacionals que regeixen aquesta matèria en les relacions entre estats, com també amb les disposicions i els reglaments interns de les organitzacions intergovernamentals i les conferències internacionals.

Article 8.

Es prohibeix la utilització de la bandera d'Espanya en qualsevol símbol o sigla de partits polítics, sindicats, associacions o entitats privades.

Article 9.

Les autoritats corregiran a l'acte les infraccions d'aquesta llei, i restabliran la legalitat que s'hagi conculcat.

Article 10.

  1. Els ultratges i les ofenses a la bandera d'Espanya i les que conté l'article 4 d'aquest text seran castigades d'acord amb el que disposen les lleis.

  2. Les infraccions del que preveu aquesta llei es consideren sotmeses al que estableix l'article 123 i concordants del Codi Penal i, si escau, a l'article 316 del Codi de Justícia Militar sense perjudici de les sancions administratives que poguessin ser procedents.

  3. Els ultratges i les ofenses a les banderes a què fa referència l'article 3 d'aquesta llei es consideren sempre comeses amb publicitat als efectes del que disposa l'esmentat article 123 del Codi Penal.

  4. Sense perjudici de la responsabilitat en què incorrin els autors de les infraccions del que disposa aquesta llei i del que estableixen l'article 123 del Codi Penal o el 316 del Codi de Justícia Militar, en els casos de persones i llocs previstos en aquest darrer, també serà d'aplicació als presidents, directors o titulars d'organismes, institucions, centres o dependències i als representants legals de partits polítics, sindicats, associacions o entitats privades de tota mena que, després de ser requerits per al compliment d'aquesta llei per l'autoritat governativa, incompleixin el que preceptuen els articles anteriors.

Disposició derogatòria.

Queden derogats el Reial Decret 2749/1978, de 24 de novembre, sobre la utilització de la bandera nacional, i qualsevol altra disposició que s'oposi al que estableix aquesta llei.

Disposició addicional.

Es faculta al Govern per dictar les disposicions que requereixi el compliment d'aquesta llei, la qual entrarà en vigor el dia següent que es publiqui al Boletín Oficial del Estado.

Col-locació de les banderes a l'Estat espanyol als actes més freqüents

  - Espanya (1), comunitat (2).
  - Espanya (1), comunitat (2), municipi (3).
  - Espanya (1), comunitat (2), diputació (3), municipi (4).
  - Espanya (1), país visitant (2), comunitat (3), municipi (4).
  - Espanya (1), país visitant A (2), país visitant B (3), comunitat (4), municipi (5).
  - Espanya (1), comunitat (2), CE (3), municipi (4).

 • Alta el

  24/07/2012

  Modificado el

  14/07/2015

  Contenido ID

Seguir Navegando

Contenido Relacionado

Buscador de Protocolo más de 40.000 entradas


Contenido Relacionado

 

Comentarios

Su opinión es importante. Participe y aporte su visión sobre este artículo, o ayude a otros usuarios con su conocimiento.

Recuerde comentar es gratis, y ayudar a otras personas satisfactorio.

Citas Celebres
  • Con una señora hay que ser cortés no solo con las palabras, si no también con los hechos. Honoré de Balzac.
Preguntas con Respuesta
  • En una carta que deben firmar dos personas: ¿ quién firma a la derecha y quién a la izquierda ? ¿ dónde firma el de mayor rango, a la derecha o a la izquierda ?.

  • La derecha es el lugar de mayor importancia, por lo que el orden de firmas sería de derecha a izquierda. No obstante hay autores que indican que la firma de la persona de mayor rango va a la izquierda, y las siguientes a la derecha de ésta (algunas veces, a distinto nivel de la firma principal). Justifican este orden de importancia porque viene dado por el sistema de escritura utilizado en la mayor parte de los países del mundo, de izquierda a derecha. Si son varias firmas (más de tres, generalmente), deberá establecerse más de un nivel para "acoger" todas las firmas de una manera ordenada, las de mayor nivel o importancia, en la parte superior.

    

 

Protocolo y Etiqueta es un portal de Cronis OnLine. Copyright © 1995-2017

Generado con contentG

Contacto

Algunos contenidos de este portal web están bajo una licencia de Creative Commons. Aviso Legal. Politica privacidad